Grezzto Special Lubricant & Chemical
Impress


:: เกรซโต้ สเปเชียล สมัครงาน ::

 


  แบบฟอร์มสมัครงาน

       

  แนบรูปภาพ
  *พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*
  (กรุณาใช้ภาพถ่ายไม่เกิน 1 เดือน)
       
  ตำแหน่งงานที่สมัคร   *
       
  เงินเดือนที่ต้องการ  
   
       ข้อมูลส่วนตัว
           
  ชื่อ   * นามสกุล   *  
           
  Name   * Surname   *  
  เลขที่บัตรประชาชน   *
  เบอร์โทรศัพท์   * อีเมล์  
  * สำหรับรับใบสมัคร
           
  วันเดือนปี เกิด   * อายุ   *  
           
  ส่วนสูง   * น้ำหนัก   *  
           
  สถานที่เกิด  
  * ระบุ อำเภอ / จังหวัด
  สถานภาพ   *  
           
  เชื่อชาติ    *   สัญชาติ * ศาสนา   *  
           
  จำนวนพี่น้อง   * เป็นบุตรคนที่  *  
           
           
       ที่อยู่
  ที่อยู่ปัจจุบัน   *
       
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   *
       
       บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน)
         
         ชื่อ - สกุล * อาชีพ      * เกี่ยวข้องเป็น *  
         
  สถานที่ทำงาน * โทรศัพท์   *    
         
       ประวัติการศึกษา
           
     ข้อมูลที่ 1 *
    ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา
           
    สถาบันการศึกษา คณะ / สาขา
           
    วิชาเอก วิชาโท
           
    ปีการศึกษา   พ.ศ.       ถึง  พ.ศ. เกรดเฉลี่ย
           
    อื่น ๆ    
           
     ข้อมูลที่ 2 *
    ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา
           
    สถาบันการศึกษา คณะ / สาขา
           
    วิชาเอก วิชาโท
           
    ปีการศึกษา   พ.ศ.       ถึง   พ.ศ. เกรดเฉลี่ย
           
    อื่น ๆ    
           
           
   


       ข้อมูลที่ 1      
    บริษัท
           
    ระยะเวลา (ระบุ วัน / เดือน / ปี ตำแหน่งงาน
           
    ลักษณะงานที่ทำ    
           
    เงินเืดือนสุดท้ายที่ได้รับ สาเหตุที่ออก
           
    สวัสดิการที่ได้รับ
       ข้อมูลที่ 2      
    บริษัท
           
    ระยะเวลา (ระบุ วัน / เดือน / ปี ตำแหน่งงาน
           
    ลักษณะงานที่ทำ    
           
    เงินเืดือนสุดท้ายที่ได้รับ สาเหตุที่ออก
           
    สวัสดิการที่ได้รับ
       ข้อมูลที่ 3      
    บริษัท
           
    ระยะเวลา (ระบุ วัน / เดือน / ปี ตำแหน่งงาน
           
    ลักษณะงานที่ทำ    
           
    เงินเืดือนสุดท้ายที่ได้รับ สาเหตุที่ออก
           
    สวัสดิการที่ได้รับ
         ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  
    โปรแกรม ระดับ
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
            ความสามารถทางด้านภาษา  
    ภาษา ระดับ
       
   
       
   
       
   
       
  ความสามารถในการพิมพ์ดีด ความสามารถในการขับขี่พาหะนะ
       
  พิมพ์ดีดไทย        คำ/นาที          สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์
       
  พิมพ์ดีดอังกฤษ    คำ/นาที
  มียานพาหนะเเป็นของตัวเองหรือไม่
  เชื้อเพลิง
       
    ค่าใช้จ่ายต่อเดือน / ภาระหนี้
  ผ่อนบ้าน    บัตรเครดิต   
  ผ่อนรถ       
  ค่าเช่าที่พักอาศัย       
         
    บุคลิกส่วนตัว (บอกความเป็นตัวเองให้มากที่สุด)
         
  อธิบาย ลักษณะงานตามความเข้าใจใน ตำแหน่งที่สมัคร อย่างละเอียด
         
  อะไรที่ทำให้คุณอยากจะทำงานในตำแหน่งที่เลือก
         

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติการฝึกอบรม/คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน)
         
  เอกสารการผ่านงาน กรุณาระบุเหตุผลหากไม่มีใบผ่านงาน  
  หากมีใบผ่านงาน *กรุณาแนบใบผ่านงาน*  
  **สำเนาบัตรประชาชน    
  **ใบผ่านงาน  
  หากไม่มีใบผ่านงานให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน
   
  **สำเนาเกี่ยวกับการศึกษา    

  * กรุณาแนบไฟล์ เอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา *
  (ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น)

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็น
  เท็จ ทางบริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

  ลงชื่อ

          ( )

                                            

      

   

  
Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค