Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


:: เกรซโต้ สเปเชียล ::

 

   

 • คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับ
  ความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายและได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าใน
  ภาคอุตสาหกรรมและ กลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้านขึ้นมาในปี 2548 

  โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้า
  สารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค 

  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นที่ยอมรับในผลิตภัณฑ์ และ ยึดถือในการให้บริการด้วย 5 ประการดังนี้ 
  1. คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้
  2. พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการคัดสรรเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผลิตให้นำไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
  3. ด้านราคาผลิตภัณฑ์ ราคายุติธรรมกับผู้บริโภคและสามารถช่วยลดต้นทุนด้านการผลิต
  4. ผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่ทำลายและก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางตรงและทางอ้อม
  5. ด้านการจัดส่งสินค้า สินค้าต้องส่งตรงต่อเวลาทันต่อการใช้งานของลูกค้า 

  ทางเราให้ความสำคัญของฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง และประโยชน์สูงสุด
  ของผู้ใช้ และ ยังให้คำปรึกษา โดยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน


  ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้
  - ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ Contact Cleaner, Rust Preventive (ป้องกันสนิม) ฯลฯ
  - ผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ อาทิ น้ำยาล้างคราบน้ำมัน, น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบน้ำ (cooling Tower) ฯลฯ
  - ผลิตภัณฑ์ประเภทจาระบี อาทิ จาระบีชนิดทนความร้อนทุกเกรด ทุกเบอร์ จาระบีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา ฯลฯ
  - ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ อาทิ น้ำมันคัตติ้งออล์ย, น้ำมันป้องกันสนิม ฯลฯ
  - บริการให้คำแนะนำในการใช้สารหล่อลื่นและสารเคมีให้เหมาะสมกับงาน
  - บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตและงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  - บริการวิเคราะห์และผลิต สารหล่อลื่นชนิดพิเศษ สารเคมีชนิดพิเศษ ตามความต้องการให้เหมาะกับงาน 

  สถานที่ตั้ง สำนักงาน 333/61หมู่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
  โรงงาน 117 หมู่ 10 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

 •  

Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค